Siit leiate infot äriklientidele pakutavate kindlustusvõimaluste kohta. 

Kui Teid huvitavat kindlustusliiki nimekirjast ei leidu, võtke meiega ühendust – leiame Teie jaoks sobiva kindlustuslahenduse.

ettevõtte varakindlustus

Võimalus kindlustada hooneid, rajatisi, inventari, seadmeid, masinaid, toorainet, pooltoodangut, valmistoodangut ja kaupa.

Ehitusmasinad- ja seadmed

Kindlustab ehitusmasinaid, põllumajandustehnikat, metsatöömasinaid ja –seadmeid, transpordisüsteeme jne.

elektroonilised seadmed

Kindlustusobjektiks on arvutid, meditsiinitehnika, telekommunikatsiooniseadmed, mõõtmis- ja katseaparatuur, videokaamerad ja muu video- ning heliaparatuur, kontoritehnika jpm.

masinarikke- kindlustus

Pakub võimaluse kindlustada põllumajandus-, energia tootmise, transpordi- jne masinaid, seadmeid ja installatsioone.

tsiviilvastutus

Lepingu sõlmijaks võivad olla nii juriidilised kui ka füüsilised isikud. Kindlustus võimaldab maandada ameti- või kutsetegevuse, üldise või igapäevase tegevuse vastutusega seotud riske, hüvitab kolmandale isikule vara- ja isikukahjud, mida kindlustusvõtja on tekitanud oma ameti- või kutsetegevuses ning üldises või igapäevases tegevuses.

autovedaja vastutus

Katab vedaja tsiviilvastutust vastavalt veo tellija ja autovedaja vahel sõlmitud kaubaveo lepingule. Autovedaja vastutuskindlustus hüvitab autovedaja vastu esitatud nõuded vastavalt kliendiga sõlmitud lepingule. Kui kaup saab transportimisel viga või läheb kaotsi ja vedajal tekib hüvitamiskohustus kauba omaniku ees, siis hüvitab kahju kindlustusselts vastavalt rahvusvahelisele CMR konventsioonile.

ehituse koguriski- kindlustus

Kindlustusobjektiks loetakse teostatavaid ehitustöid koos ehitusmaterjalidega. Soovi korral on võimalik kindlustada ka ehitusobjektil asuvaid ehitusmasinaid, tööriistu, soojakuid, tellinguid jm. 


ekspedeerija vastutus- kindlustus

Kindlustab ekspedeerija tsiviilvastutust vastavalt EEA (Eesti Ekspedeerijate Assotsiatsiooni) üldtingimustele. Ekspedeerija vastutuskindlustus hüvitab ekspedeerija vastu esitatud nõuded vastavalt kliendiga sõlmitud kaupade transportimise lepingule.

veosekindlustus

Pakub võimaluse kindlustada punktist A punkti B veetavaid kaupu.  Kindlustatakse üksnes transpordivahenditega või -seadmetega veetavaid veoseid, mis vastavad kauba vedamiseks kehtivatele tehnilistele nõuetele.

metsakindlustus

Pakub kaitset metsa ja istanduse ilmastikutingimustest või põlengutest tulenevate riskide vastu.  Võimalikud valitavad kindlustuskaitsed on:  tulekahju, torm, lumi, rahe, külmakahjustused, metsa- kahjurid, metsahaigused ning ulukid

kariloomakindlustus

Võimalus kindlustada kariloomi: veiseid, sigu, lambaid, hobuseid jne. Hüvitatavad kahjud on: tulekahju ja loodusõnnetus, õnnetusjuhtum, vargus, haigus. 

Täiendava kattena on võimalik kindlustada looma ravi- ja operatsioonikulud.

garantiikindlustus

Maandab lepingu sõlmimisel tekkivat riski, mis kaasneb lepingu rikkumisega. Garantiidega saab tagada mõlema lepingupoole kohustusi. Näiteks ehitaja väljastatud garantiiga tagatakse tellija õigus saada oma raha tagasi juhul, kui ehitaja ei ehita maja valmis. Tellija väljastatud garantiiga tagatakse aga ehitaja õigus saada maja ehitamise eest tasu.

sõidukikindlustus

Liikluskindlustus hüvitab kannatanule kahju Teie süül tekitatud liiklusõnnetuse korral. Kaskokindlustusega hüvitatakse sõidukiga ootamatult juhtunud sündmused. Nendeks võivad olla nii vargus ja hävimine, liiklusõnnetus, sõiduki süttimine ja süütamine, sõiduki osade vargus jne.

laevakindlustus

Laevakindlustus kindlustab laevu vastavalt Londoni Kindlustusandjate Instituudi (Institute London Underwriters) laevakindlustusklauslitele (Marine Insurance Clauses).  Lepingu sõlmijaks võib olla laeva omanik, rentnik või muu seaduslik valdaja.

väikelaevakindlustus

Võimaluse kindlustada väikelaevu pikkusega kuni 24 meetrit, mootorpaate, jahte, jääpurjekaid ning sõudepaate. Kindlustus hüvitab laeva kahjustumise või hävimise läbi tekkinud kahju. Lisaks otsesele varalisele kahjule hüvitatakse kahju ärahoidmise või vähendamise kulu. Lisakaitsena pakutakse väikelaeva valdaja vastutuskindlustust, mis katab väikelaeva tekitatud kahjud kolmandatele isikutele.

© 2022 Marks ja Partnerid. Kindlustusmaaklerid