Marks.ee       Info

Info

OÜ MARKS JA PARTNERID. KINDLUSTUSMAAKLERID TEABELEHT

1. Üldinfo

OÜ Marks Ja Partnerid. Kindlustusmaaklerid (edaspidi Marks ja Partnerid), äriregistri kood 10649842, aadress Keemia 4/Endla 69, Tallinn 10616, üldtelefon 674 3036, faks 674 3031, info@marks.ee, www.marks.ee.

Marks ja Partnerid on Eesti Kindlustusmaaklerite Liidu liige.
Marks ja Partnerid teenindab klienti maaklerilepingu alusel eelkõige telefoni või elektronposti teel. Lepingut sõlmides ja kliendi tahteavalduste alusel tegutsedes lähtub Marks ja Partnerid hea usu ja äri vajaliku hoolsuse põhimõtetest. Maaklerilepingu tüüptingimused (ava dokument) on kättesaadavad veebilehel www.marks.ee.


2. Kliendi kaitse

Marks ja Partnerite tegevuse üle teostab järelevalvet Finantsinspektsioon (FI) www.fi.ee. Marks ja Partnerid on FI poolt kantud kindlustusvahendajate nimekirja. Nimekiri on avalikustatud veebilehel www.fi.ee.
Marks ja Partnerid tegutseb kindlustusvõtja huvides. Marks ja Partnerid pakub kindlustuslepinguid kliendi kindlustushuvist lähtudes sõltumatu analüüsi (sh piisava hulga võrreldavate kindlustuspakkumuste) alusel. Marks ja Partnerid teavitab klienti viivitamatult huvide konflikti olukorra tekkimisest.

Marks ja Partnerid teavitab klienti pakutavate kindlustuslepingute maksumusest, kindlustustingimustest, hüvitamispõhimõtetest, kindlustusmakse tasumisega hilinemise ja kindlustuslepingust taganemise tagajärgedest ning muudest olulistest asjaoludest kindlustuspakkumiste võrdluse käigus.

Marks ja Partnerid tegutseb Eesti õiguse alusel ja vormistab lepingud eelkõige eesti keeles. Marks ja Partnerid töötleb kliendi isikuandmeid kliendi nõusolekul kindlustusmaakleri kutsetegevusest tulenevate ülesannete täitmiseks.

Kindlustuskaitse jõustumine eeldab kindlustusmakse tasumist. Kindlustusmaaklerile tasutud kindlustusmakse loetakse tasutuks kindlustusandjale. Kindlustusmaakler hoiab klientide tasutud kindlustusmaksed oma muust varast eraldi. Klientide tasutud kindlustusmaksed ei kuulu maakleri pankrotivara hulka ning nende arvelt ei rahuldata võlausaldajate nõudeid.

Marks ja Partnerid on sõlminud lepingu oma kutsealase vastutuse kindlustamiseks. Vastutuskindlustuse lepinguga on kaetud Marks ja Partnerite kindlustusmaaklerina kindlustusvahendusteenuse osutamisel mittetahtlikust rikkumisest tekkiv seadusjärgne tsiviilvastutus. Marks ja Partnerite vastutuskindlustuse kindlustusandjaks on CNA Insurance Company (Europe) S.A; Hammerensgade 6, 1. sal; 1267 København K.


3. Kindlustuskaitse ja kahju hüvitamise põhimõtted

Kindlustuskaitse saamiseks peab klient sõlmima kindlustuslepingu ja järgima selle tingimusi. Kindlustuskaitse jõustumise eelduseks on kindlustusmakse õigeaegne ja täielik tasumine. Makse mittetasumise, osalise tasumise või hilinemise korral on kindlustusandjal õigus kindlustuslepingust taganeda, see üles öelda või nõuda viivist vastavalt lepingus või võlaõigusseaduses sätestatule. Lepingust taganemise korral on selle lepingu alusel välja antud kaitse Kahju hüvitamise otsuse teeb kindlustuslepingus nimetatud kindlustusandja. Kindlustusjuhtumi korral hüvitab kindlustusandja kahju lähtudes sõlmitud kindlustuslepingust, sh kindlustuslepingu üld- ja eritingimustest ning õigusaktidest. olemasolu tõendavad dokumendid kehtetud.Tavakohaselt peab kindlustusvõtja võimalikust juhtumist õigeaegselt teavitama, esitama õigeid andmeid juhtumi asjaolude kohta ning vältima tekkinud kahju edasist suurenemist. Vaidluse korral saab kindlustusvõtja või kannatanu algatada lepitusmenetluse või pöörduda maakohtusse.


4. Maaklertasu

Maakleri vahendustasu on üldjuhul protsent kindlustusmaksest või fikseeritud tasu. Maakleritasu võib tasuda klient, kindlustusselts kliendi eest või klient ja kindlustusselts kliendi eest kombineeritult. Maakler avaldab Kliendile alati tema poolt saadava vahendustasu suuruse ja kelle poolt vahendustasu makstakse ning vahendustasu kujunemise põhimõtted kindlustuslepingu põhiselt.

5. Kaebuste ja vaidluste lahendamine

Kliendi kaebus Marks ja Partnerite tegevuse suhtes lahendatakse “Klientide kaebuste läbivaatamise ja lahendamise korras” (ava dokument) sätestatud viisil. Kaebus tuleb esitada Marks ja Partnerid juhatajale Evelin Paulberg’ile (Keemia 4/Endla 69, 10616 Tallinn; evelin@marks.ee). Kaebuse esitamine ei võta kliendilt võimalust pöörduda pädeva järelevalveasutuse või maakohtu poole.