Maaklerlepingu üldtingimused alates 12.06.2016

 MAAKLERLIEPINGU ÜLDTINGIMUSED
Kehtivad alates: 12.06.2016

1. SISSEJUHATUS
1.1. Maaklerilepingu üldtingimused (edaspidi Üldtingimused) on dokument, mis määrab kindlaks Osaühing Marks ja Partnerid. Kindlustusmaaklerid ja Kliendi vahelise suhtluse põhialused ja korra ning üldised tingimused.
1.2. Üldtingimused on kättesaadavad Osaühing Marks ja Partnerid. Kindlustusmaaklerid veebilehel www.marks.ee.
1.3. Üldtingimused on Maaklerilepingu lahutamatuks osaks, välja arvatud juhul, kui selles on eraldi kokku lepitud, ning kohalduvad hetkest, mil Klient on esitanud Maaklerile kindlustusvahenduseks avalduse ja Maakler on väljendanud oma nõustumust kindlustuslepingu vahendamiseks Kliendi huvides.

2. MÕISTED
2.1. Maakler on vastavalt kindlustustegevuse seadusele kindlustusmaaklerina tegutsev Osaühing Marks ja Partnerid. Kindlustusmaaklerid, äriregistri kood 10649842, mis tegutseb sõltumatu kindlustusmaaklerina Kindlustusvõtjate huvide alusel ning on kantud Finantsinspektsiooni kindlustusvahendajate nimekirja (www.fi.ee). Maakleri kontaktid on: aadress Keemia 4/Endla 69, Tallinn 10616, üldtelefon 674 3036, faks 674 3031, e-post marks@marks.ee, veebileht www.marks.ee.
2.2. Klient on iga füüsiline või juriidiline isik. kes on avaldanud soovi kasutada või kasutab Maakleri Teenuseid.
2.3. Kindlustusvõtja on isik, kes sõlmib kindlustuslepingu ja kellel on kindlustusmaksete tasumise kohustus.
2.4. Kindlustusandja on äriühing (kindlustusselts), kelle peamiseks ja püsivaks tegevuseks on
kindlustusjuhtumi toimumisel kindlustusjuhtumi tõttu tekkinud kahju hüvitamine või kokkulepitud
rahasumma maksmine.
2.5. Pool on Maakleri või Klient eraldi.
2.6. Pooled on Maakler ja Klient ühise nimetusega.
2.7. Kolmas isik on iga füüsiline või juriidiline isik, kes ei ole Pool Üldtingimuste mõistes
2.8. Kliendiandmete Töötlemise Põhimõtted on dokument, mis reguleerib Maaklerile teatavaks saanud Kliendi kohta käivate andmete, sh isikuandmete, töötlemist Maakleris ning on Maaklerilepingu lahutamatuks osaks. Kliendiandmete Töötlemise Põhimõtted on avaldatud ka Maakleri kodulehel.
2.9. Kliendikaebuste Läbivaatamise ja Lahendamise Kord on dokument, mille eesmärgiks on Maakleri Klientideks olevate Kindlustusvõtjate poolt esitatavate kaebuste läbivaatamise ja lahendamise korraldamine.
2.10. Tehingusuhted on õigussuhted, mis tekivad Maakleri ja Kliendi vahel, kui Klient kasutab, on kasutanud või on avaldanud soovi kasutada Teenust.
2.11. Maaklerileping on leping, mille Pooled on omavahel sõlminud, kas suuliselt või kirjalikult, maaklerteenuse osutamiseks VÕS § 658 lg 1 alusel.
2.12. Teenus on teenus, mida Maakler Kliendile osutab.
2.13. Kindlustusavaldus on Kliendi suuline, kirjalik, kirjalikku taasesitamist võimaldavas või elektroonilises vormis Maaklerile esitatud avaldus Kindlustuspakkumiste saamiseks, kindlustuslepingu vahendamiseks või muude maaklerteenuste kasutamiseks.
2.14. Kindlustushuvi on Kliendi huvi ja vajadus kindlustada ennast ja oma vara kindlate riskide vastu.
2.15. Kindlustuspakkumine on Maakleri poolt Kliendile esitatud pakkumine Maakleri teenuste kasutamiseks, sh Võrdlev kindlustuspakkumine.
2.16. Võrdlev kindlustuspakkumine on maakleri poolt esitatud Kliendi Kindlustushuvile vastav kindlustuspakkumiste ülevaade, mis sisaldab võimaluse korral vähemalt kolme erineva kindlustusseltsi kindlustuspakkumist.
2.17. Maakleri soovitus on Maakleri poolt Kliendile selle kindlustuslepingu sõlmimiseks esitatud soovitus, mis vastab kõige rohkem kliendi Kindlustushuvile.
2.18. Nõustamine on Kliendi nõustamine Maakleri poolt seoses kindlustusvahendusega, mis seisneb Võrdleva kindlustuspakkumise kindlustustingimuste erinevuste, kindlustuskaitsete, lisariskide, piirangute ja välistuste, samuti hüvitamispõhimõtete ja kindlustusmaksete ning vaidluste lahendamise korra kaebuste esitamise võimaluste ja kohtualluvuse selgitamises.
2.19. Makse on kindlustusmakse või maakleritasu või muu teenuse kasutamise eesmärgil Maaklerile tasutav makse või kulude hüvitamine.

3. ÜLDOSA

3.1. Üldtingimused kehtivad kõigi Tehingusuhete kohta.
3.2. Peale Üldtingimuste reguleerivad Tehingusuhteid Eesti Vabariigi õigusaktid, Poolte vahel sõlmitud muud kokkulepped ja Kliendiandmete Töötlemise Põhimõtted.
3.3. Üldtingimuste ja Kliendiandmete Töötlemise Põhimõtetega on võimalik tutvuda Maakleri kodulehel ja kontorites.
3.4. Üldtingimusi kohaldatakse ka enne Üldtingimuste jõustumist tekkinud ja jõustumise päeval kestvate Tehingusuhete suhtes.
3.5. Kui Üldtingimused on seadusega vastuolus, kehtib seaduses sätestatu, kui Üldtingimused on Poolte vahel sõlmitud muude kokkulepetega vastuolus, kehtib kokkuleppes fikseeritu.
3.6. Maakleril on õigus muuta ühepoolselt Üldtingimusi, teatades sellest Kliendile või oma veebilehe vahendusel vähemalt 1 (üks) kuu ette. Kliendil on õigus Maaklerileping hiljemalt muudatuste jõustumise ajaks üles öelda, kui Klient muudatustega ei nõustu. Ülesütlemise kohta peab Klient saatma Maaklerile kirjaliku või muul kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis teate Üldtingimustes nimetatud Maakleri aadressile vähemalt 7 (seitse) päeva ette.
3.7. Poolte vaheline suhtlus toimub eesti keeles või Poolte kokkuleppel mõnes muus keeles.

4. MAAKLERI SELGITUSED ENNE MAAKLERILEPINGU SÕLMIMIST
4.1. Maakler pakub Teenust lähtuvalt Kliendi huvidest, vahendades talle lepinguid sõltumatu analüüsi alusel. See tähendab, et Maakler on Kliendi suhtes kindlustusseltsiga Kliendi esindajaks ja teeb kindlustuslepingute vahendamisel kindlustusseltsidega koostööd ainult niivõrd, kuivõrd see on Kindlustuspakkumuste küsimiseks, kindlustuslepingu sõlmimise vahendamiseks ja Kliendi abistamiseks kahju korral vajalik.
4.2. Maakleri vahendustasu on üldjuhul protsent kindlustusmaksest või fikseeritud tasu.
4.3. Maakler võib saada vahendustasu nii Kindlustusvõtjalt kui ka viisil, et Kindlustusvõtja eest tasub vahendustasu kindlustusselts või mõlemat eelkirjeldatud viisi kombineerides. Maakler avaldab Kliendile alati tema poolt saadava vahendustasu suuruse ja kelle poolt vahendustasu makstakse ning vahendustasu kujunemise põhimõtted kindlustuslepingu põhiselt.
4.4. Maakler võib teha Kliendile soodustusi talle Kindlustusandja poolt Kindlustusvõtja eest makstava vahendustasu arvel, täpsemalt loobuda Kliendile soodsama kindlustusmakse pakkumiseks, kas osast või kogu vahendustasust, mida Kindlustusandja Maaklerile Kindlustusvõtja eest tasub. Soodustus Maakleri vahendustasu arvelt näidatakse ära Maaklerilepingu dokumentidel või arvel.
4.5. Maakleri kutsealuse vastutuse kindlustusandjaks on CNA Insurance Company S.A; Hammerensgade 6, 1. sal; 1267 København K..
4.6. Maakler selgitab Kliendile, et võimalikud Maakleri ja Kliendi vahelised vaidlused lahendatakse vastavalt Maakleri Kliendikaebuste Läbivaatamise ja Lahendamise Korrale, mis on avaldatud Maakleri veebilehel www.marks.ee. Maakleri tegevuse peale on võimalik pöörduda ka kaebusega Tarbijakaitseameti tarbijakaebuste komisjoni (pöördumise tingimused on avaldatud www.tarbijakaitseamet.ee) või Finantsinspektsiooni poole (www.fi.ee) või kohtu poole (www.kohus.ee).
4.7. Maakler võib punktis 4.3. sätestatud info avaldada Kindlustusvõtjale suuliselt ja saata hiljem püsival andmekandjal koos Maaklerlepingu üldtingimuste ja pakkumusega.

5. MAAKLERILEPING
5.1. Maaklerileping loetakse sõlmituks, kui Klient on avaldanud Maaklerile soovi Teenuse kasutamiseks ning Maakler on Teenuse osutamisega nõustunud.
5.2. Kliendi sooviavaldus võib olla esitatud suuliselt või kirjalikult või muul viisil püsival andmekandjal ning see võib olla väljendatud ka Võrdleva kindlustuspakkumisega nõustumisena, esimese Maakleri Kindlustuspakkumisega seotud makse tasumisena või muu Kliendi kinnitusena. Maakleri nõustumuseks võib olla Võrdleva kindlustuspakkumise esitamine Kliendile, muu tegu või kinnitus.
5.3. Maaklerleping sõlmitakse Poolte vahel tähtajatult, kui Klient ei avalda soovi, et Maaklerleping sõlmitaks iga kindlustuslepingu vahendamiseks eraldi.
5.4. Maaklerlepingu dokumentideks on poolte avaldused, nõustumused, teated, Kliendi huvide küsimustikud, Üldtingimused ning muud dokumendid, arved ja kirjad. Maaklerlepingu dokumendiks on ka Maakleri poolt koostatud Võrdlev kindlustuspakkumine.
5.5. Maakler võib Kliendi sooviavalduse/käsundi täitmiseks kasutada teise kindlustusmaakleri või Kolmanda isiku abi.
5.6. Maaklerilepingu täitmisel tegutseb Maakler eranditult Kliendi huvides ja seda isegi juhul, kui Kliendi kindlushuvi täitmiseks omab Maakler koostöölepinguid kindlustusseltsidega.
5.7. Klient annab Maaklerile Maaklerilepingut sõlmides volituse, millega Klient volitab Maaklerit:
5.7.1. küsima kindlustusseltsidelt Kliendile Kindlustuspakkumisi ja pidama Kliendi nimel läbirääkimisi kindlustustingimuste, kindlustussummade, kindlustusmaksete, kindlustuskatete jms osas;
5.7.2. sõlmima, muutma, pikendama ja lõpetama Kliendi korraldusel Maakleri poolt vahendatud kindlustuslepingut, esitama sellega seotud tahteavaldusi ning nõudma kindlustusmakse tagastamist Maakleri arveldusarvele;
5.7.3. taganema Maakleri vahendusel sõlmitud kindlustuslepingust, kui Klient on jätnud maksmata Maakleri vahendustasu või kindlustuslepingus ettenähtud kindlustusmakse;
5.7.4. esindama Klienti kahjujuhtumi korral;
5.7.5. Maakleril on õigus küsida Kliendilt kirjalikku volikirja;
5.7.6. Maakler on õigustatud kasutama Kliendi Kindlustushuvi parimaks täitmiseks teise kindlustusmaakleri abi, andes käesoleva volituse edasi.
5.8. Kliendi volitus Maaklerile on kehtiv kuni Maaklerilepingu lõppemiseni või selle tagasivõtmiseni Kliendi poolt.
5.9. Klient kinnitab, et tal on olemas Kindlustushuvi, mille suhtes annab ta Maaklerile volituse parima Kindlustuspakkumise leidmiseks. Klient kannab kõik kahjud, mis tulenevad sellest, et tal endal puudus seaduslik alus Maakleri- või kindlustuslepingu sõlmimiseks või vastava volituse andmiseks Maaklerile.
5.10. Klient kinnitab, et ta ei ole Maaklerile volituse andmise hetkel sama Kindlustushuvi suhtes väljastanud volitust mõnele teisele maaklerile.
5.11. Klient kinnitab et ta on teadlik asjaolust, et kui Maakler tasub kindlustusmakse tema eest (nt. liikluskindlustus), tekib Maakleril tema suhtes kindlustusmakse tagasinõude õigus.
5.12. Kliendil on õigus Maaklerilepingust taganeda 14 (neljateistkümne) päeva jooksul alates sõlmimisest.
5.13. Poolel on õigus Maaklerleping 7 (seitsme) päevase etteteatamisega üles öelda, kui teine Pool lepingut rikub ning teise Poole nõudmisel rikkumist viivitamatult ei lõpeta.

6. MAAKLERI TEGEVUS PEALE MAAKLERLEPINGU SÕLMIMIST SH KINDLUSTUSLEPINGU SÕLMIMISE JA VAJADUSEL KA MUUTMISE JA PIKENDAMISE EELNE TEAVE
6.1. Kliendi käsundi täitmiseks selgitab Maakler välja Kliendi Kindlustushuvi, säilitades Kliendi Kindlustushuvi ja nõudmiste andmed püsival andmekandjal (nt Võrdleval kindlustuspakkumisel, e-kirjaga esitatud sooviavaldusel jms).
6.2. Klient on kohustatud avaldama kõik asjaolud, mida Maakler Kindlustushuvi väljaselgitamiseks küsib ja lisaks ka need asjaolud, millede puhul on tavapäraselt eeldatav, et need asjaolud võivad avaldada mõju Kindlustushuvile.
6.3. Juhul, kui Klient ei ole oma Kindlustushuvi ja nõudmisi piisavalt selgitanud, võib Maakler teha
Võrdleva kindlustuspakkumise, mis Maakleri hinnangul vastab enim Kliendi Kindlustushuvile ning teeb Kliendile lisaks sellele ettepaneku oma Kindlustushuvi ja nõudmisi täpsustada.
6.4. Klient peab Kindlustuspakkumise üle kontrollima veendumaks, et Maakler on tema Kindlustushuvist õigesti aru saanud ja kajastanud Kindlustuspakkumisel faktiliselt õigeid andmeid. Ebatäpsustest peab Klient teavitama Maaklerit püsival andmekandjal.
6.5. Olukorras, kus Kliendi Kindlustushuvile vastavad kindlustuspakkumused on pakutava kindlustuskatte osas sarnased ja Klient ei ole selgelt avaldanud, mis on tema kõige olulisem Kindlustushuvi, lähtuvad Maakler ja Klient eeldusest, et selleks on soodsaim kindlustusmakse.
6.6. Maakler märgib Võrdleval kindlustuspakkumisel Kliendi Kindlustushuviga enim sobiva kindlustuslepingu soovituse ning põhjendab seda Kliendile. Juhul, kui Maakler ei esita muud põhjendust, siis soovitab ta seda pakkumist seetõttu, et see vastab Maakleri hinnangul kõige rohkem Kliendi Kindlustushuvile ja nõudmistele.
6.7. Juhul, kui Klient oma valikust ei teata, kuid soovib kindlustuslepingut, loetakse, et ta nõustub Maakleri soovitusega ja soovib sõlmida kindlustuslepingu selle alusel.
6.8. Klient kinnitab oma Kindlustuspakkumisega nõustumist kirjalikult või püsival andmekandjal või esimese makse tasumisega. Nõustudes Kindlustuspakkumisega nõustub Klient ka kindlustuslepingu soovituse kohta esitatud põhjendusega.
6.9. Maakler selgitab, et enne Kliendile kindlustuspoliisi või kindlustussertifikaadi edastamist võib Maakler edastada Kliendile kindlustusmakse või kindlustusmakse esimese osamakse arve ning nõuda selle tasumist, välja arvatud, kui seadusega ei ole ette nähtud teisiti.
6.10. Maakler selgitab, et makse loetakse tasutuks, kui see on tasutud vähemalt arvel näidatud suuruses. Ebapiisavas summas arve tasumisel ei loeta makset sooritatuks ja Maakler tagastab tasutud summa.
6.11. Esimese kindlustusmakse tasumine Kliendi poolt on üldjuhul kindlustuslepingu jõustumise üheks tingimuseks.
6.12. Maakleri selgitab, et kindlustuslepingu poolteks on Klient ja kindlustusselts. Maakler ei ole kindlustuslepingu pooleks.
6.13. Maakler selgitab, et Klient peab järgima ja täitma kindlustuslepingus toodud tingimusi.
6.14. Maakler selgitab Võrdlevas kindlustuspakkumises Kliendile sõlmitava kindlustuslepingu tingimusi, sh kindlustusmaksete suurust ning kindlustuslepinguga seotud piiranguid ja välistusi.
6.15. Maakler selgitab Kliendile, et kindlustusjuhtumi toimumisel peab ta teavitama sellest kindlustusseltsi ja kahju hüvitamine toimub kooskõlas kindlustuslepingu tingimustega, millest olulisemaid tutvustab Maakler Kliendile Kindlustuspakkumuses.
6.16. Esmane kahjuabi on Kliendi nõustamine kahjujuhtumi toimumise korral, mis seisneb kahju esmase piiramise, kahjujuhtumi järgse olukorra säilitamise ning teavituskohustuste kohta esmaste nõuannete andmises Maakleri poolt.
6.17. Maakler selgitab Kliendile, et ta saab vahendustasu Kindlustusandjalt, kes maksab Tehingusuhtes vahendustasu Kliendi eest või Kliendilt või mõlemad variandid korraga. Täpse vahendustasu suuruse sh Kindlustusandjalt saadava vahendustasu suuruse avalikustab Maakler Kliendile üldjuhul Võrdlevas kindlustuspakkumises või selle mõnes muus dokumendis, iga kindlustuslepingu kohta eraldi.
6.18. Maakler selgitab Kliendile, et Maakler on Kliendi esindaja ja asjaolu, et Maakler omab Kliendi Kindlustushuvi täitmiseks koostöölepinguid kindlustusseltsidega, ei tekita Maaklerile huvide konflikti, kuna vastavad lepingulised suhted on Maaklerile vajalikud Kliendi Kindlustushuvile vastava kindlustuspakkumuse koostamiseks. Asjaolu, et kindlustusselts võib maksta Maaklerile vahendustasu, ei muuda Maaklerit seltsi esindajaks kuna Kliendi ja Maakleri vahelise Maaklerlepingu kohaselt, tasub kindlustusselts vahendustasu Kindlustusvõtja eest.
6.19. Maakler nõustab Klienti ka muudes kindlustuslepinguga seotud küsimustes ja seda ka juhul kui Kliendil ei ole kohest huvi kindlustuspakkumuse saamiseks, vaid Klient soovib esmalt Maakleripoolset nõustamist (nt riskikaardistus). Käesolevas punktis sätestatud nõustamise eest tasu maksmise lepivad Maakler ja Klient kokku eraldi kokkuleppega.
6.20. Kindlustuslepingu muutmiseks ja erakorraliseks ülesütlemiseks esitab Klient Maaklerile püsival andmekandjal sooviavalduse. Maakler edastab Kliendi esindajana vastava avalduse kindlustusseltsile ja kindlustusleping muudetakse või lõpeb kindlustusseltsi nõusolekul või vastavalt seadusele. Maakleril on õigus kindlustuslepingu erakorraliseks ülesütlemiseks ka ilma Kliendi eraldi sooviavalduseta, kui see tuleneb Üldtingimustest või Kliendi volitusest.
6.21. Kliendil on õigus pöörduda Kindlustusandjaga tekkivate vaidluste lahendamiseks lepitusorgani poole (www.eksl.ee), Tarbijakaitseameti juures oleva tarbijavaidluste komisjoni poole (www.tarbijakaitseamet.ee).
6.22. Kliendil on Õigus pöörduda kohtu poole 1 (ühe) aasta jooksul kindlustusseltsi kahju hüvitamise kohta täieliku või osalise keeldumise otsuse tegemisest. Hagi tuleb esitada kindlustusseltsi või tema filiaali asukoha järgsesse või kahjujuhtumi toimumise koha järgsesse kohtusse. Kliendil on võimalik pöörduda kohtusse ka ainult kahju suuruse kindlaks tegemiseks eeltõendamismenetluses, ilma hagi esitamata.

7. ANDMETE SALADUS JA KLIENDIANDMETE TÖÖTLEMINE
7.1. Maakler alustab uue Kliendi (Kindlustusvõtja) andmete töötlemist pärast temalt Kindlustusavalduse või andmete töötlemise nõusoleku saamist. Kliendi nõusolek isikuandmete töötlemiseks võib sisalduda ka maaklerilepingu tingimustes.
7.2. Kui Klient on esitanud Kindlustusavalduse võib Maakler koguda ja töödelda Kliendi andmeid (sh koguda, salvestada, säilitada, kasutada, avalikustada jne) ilma Kliendi eraldi nõusolekuta, kui see on vajalik kindlustusriski hindamiseks või muude kindlustuslepingu ettevalmistamise, sõlmimise, täitmise ja täitmise korraldamise toimingute tegemiseks.
7.3. Maakler on kohustatud hoidma saladuses kõiki Kliendi andmeid, mis on õigusnormides käsitletud konfidentsiaalsetena.
7.4. Maaklerile teatavaks saanud Kliendi kohta käivate andmete, sh delikaatsete isikuandmete, töötlemise eesmärgid, andmete kooseis, andmete avaldamise juhud ja tingimused on sätestatud Kliendiandmete Töötlemise Põhimõtetes ning konkreetse Teenusega seotud tingimustes.
7.5. Kliendiandmete Töötlemise Põhimõtted on Üldtingimuste ja selle kaudu ka Tehingusuhte lahutamatuks osaks.

8. INFO VAHETAMINE

8.1. Maakler täidab oma seadusest tulenevat informeerimiskohustust, edastades Kliendile informatsiooni oma esindustes, interneti kodulehel, massiteabevahendites või muul kokkulepitud viisil. Personaalseid teateid Tehingusuhete kohta edastab Maakler Kliendile sidevahendi teel. Olenevalt teate sisust valib Maakler viisi, mis on Maakleri hinnangul kõige mõistlikum ja tagab info jõudmise Kliendile.
8.2. Kui Klient on teatanud Maaklerile enda kontaktandmed (nt postiaadress, e-posti aadress, sidevahendi number) on ta sellega ühtlasi andnud nõusoleku, et Maakler võib edastada nendel kontaktandmetele teavet Maaklerilepingu, Üldtingimuste ja Kliendi Andmete Töötlemise põhimõtete kohta ning Kolmanda isiku infot, sh. reklaam, ning personaalseid teateid Tehingusuhte kohta.
8.3. Maakleripoolne suhtlus Kliendiga, mis seisneb Maakleri poolt edastatud uudistes, artiklites ja infokirjades, ei ole käsitletavad Maakleripoolse soovituse andmisena ühegi tehingu tegemiseks, välja arvatud juhul, kui Maakler ja Klient on selles eraldi kokku leppinud.
8.4. Kui Klient esitab Maaklerile teateid või avaldusi suuliselt telefoni teel, on Maakleril õigus need salvestada, säilitada ja vajadusel taasesitada.
8.5. Kui Klient ei ole saanud Maaklerilt teadet, mille saamist ta võib eeldada või mille saamine oli Maakleriga kokku lepitud, peab Klient sellest Maaklerile teatama kohe, kui on möödunud tähtaeg, millal oli mõistlik oodata vastava teate saabumist.
8.6. Klient on kohustatud Maaklerit informeerima kõikidest andmetest ja asjaoludest, mis on muutunud Maaklerile esitatud dokumentides või andmetes ja omavad mõju Tehingusuhete täitmisele.
8.7. Kui Klient ei ole oma punktides 8.5 ja 8.6 sätestatud informeerimiskohustust täitnud, siis on Maakleril õigus eeldada Maakleri valduses olevate andmete õigsust.

9. VASTUTUS
9.1. Maakler ja Klient täidavad oma kohustusi, mis tulenevad Tehingusuhtest nõuetekohaselt, mõistlikult heas usus, järgides vajalikku hoolsust ning tavasid ja praktikaid.
9.2. Maakler ei vastuta infosüsteemide tõrgetest tekkinud kahjude eest, juhul kui tõrge ei ületanud 48 tundi.
9.3. Maakler ei vastuta kaudsete kahjude eest, mis on Kliendile tekkinud (nt. saamata jäänud tulu).
9.4. Maakler ei vastuta kahju eest, mille põhjustas vääramatu jõud, Maakleri tegevusest sõltumatu Kolmas isik või sündmus, mille välistamist ei saanud Maaklerilt mõistlikult eeldada.
9.5. Kahju hüvitamise nõude läbivaatamisel lähtuvad Pooled põhimõttest, et kui Maakler on täitnud Kliendi suhtes piisavat hoolsuskohustust, vastutab Maakler ainult süü olemasolul.