Marks.ee       Info       Kaebuste lahendamise kord

Kaebuste lahendamise kord

 IX LISAD

9.1 Lisa 1 - Kliendikaebuse kord ja vorm.

Lisa 1. Kliendikaebuste lahendamise kord ja vorm

Marks ja Partnerid.Kindlustusmaaklerid OÜ kliendikaebuste lahendamise kord kehtib alates 29.01.2013.a.

1. Kliendikaebuse vorm ja Marks ja Partnerite kontaktandmed

Kaebus tuleb esitada kirjalikult (omakäeliselt allkirjastatult või digitaalselt allkirjastatult e-posti teel) või kirjalikku taasesitamist
võimaldavas vormis (e-posti või maakleri veebilehel oleva vormi kaudu) või Marks ja Partnerite postiaadressile.

Postiaadress:

Marks ja Partnerid.Kindlustusmaaklerid

Keemia 4 / Endla 69, Tallinn 10616, Eesti

E-posti aadress: marks@marks.ee

2. Vajalikud andmed Kaebusele tuleb lisada:

· Kaebuse esitaja nimi ja isikukood / registrikood;

· Kaebuse esitaja kontaktandmed (aadress, telefoni number, e-posti aadress);

· Esindaja nimi ja kontaktandmed, kui kaebus esitatakse esindaja kaudu;

· Kindlustuslepingu või kahjujuhtumi number, kui kaebus puudutab kindlustuslepingut või kindlustusandja otsust kahjukäsitluses;

· Kaebuse sisu – märkida, millega olete rahulolematu, millised on Teie argumendid, millist tulemust taotlete;

· Vajadusel koopiad asjassepuutuvatest dokumentidest;

· Millises vormis soovite vastust (kirjalikult posti teel, e-posti või faksi teel).

3. Vastamise tähtaeg

Kaebuse kättesaamisest teavitatakse klienti viivitamata. Kliendikaebusele vastatakse tarbijast kliendi puhul hiljemalt 15 päeva jooksul ning juriidilisest isikust kliendi puhul 30 päeva jooksul alates kaebuse vastuvõtmisest. Juhul kui vaidlusaluse küsimuse keerukuse või muul põhjusel ei ole võimalik eelpool mainitud tähtaja jooksul vastata, teavitatakse kaebuse esitajat vastamise täiendavast tähtajast.

4. Kliendikaebuste käsitlemise eest vastutab ettevõtte juhataja Evelin Paulberg, e-post evelin@marks.ee, tel 674 3030

5. Kaebuse esitamine ei võta kliendilt võimalust pöörduda pädeva järelevalveasutuse või maakohtu poole. Kindlustusjärelvalvet teostab Finantsinspektsioon (Sakala 4, Tallinn, www.fi.ee)