Kliendiandmete töötlemise põhimõtted (alates 12.06.2016)

 KLIENDIANDMETE TÖÖTLEMISE PÕHIMÕTTED
Kehtivad alates 12.06.2016

1. MÕISTED
1.1. Maakler on vastavalt kindlustustegevuse seadusele kindlustusmaaklerina tegutsev OÜ Marks ja Partnerid. Kindlustusmaaklerid OÜ (edaspidi Maakler), äriregistri kood 10649842, mis tegutseb sõltumatu kindlustusmaaklerina kindlustusvõtjate huvide alusel ning on kantud Finantsinspektsiooni kindlustusvahendajate nimekirja (www.fi.ee). Maakleri kontaktid on: aadress Keemia 4/Endla 69, Tallinn 10616, üldtelefon 674 3036, faks 674 3031, e-post marks@marks.ee, veebileht www.marks.ee
1.2. Kliendiandmed on igasugune info, mis on Maaklerile Kliendi kohta teada (nt nimi, isikukood, kontaktandmed).
1.3. Kliendiandmete töötlemine on igasugune Kliendiandmetega tehtav toiming (nt Kliendiandmete kogumine, salvestamine, säilitamine, muutmine, päringute tegemine, kasutamine, edastamine).
1.4. Kliendiandmete Töötlemise Põhimõtted on dokument, mis reguleerib Kliendiandmete töötlemist Maakleri poolt.
1.5. Klient on iga füüsiline või juriidiline isik või nende esindaja, kes kasutab, on kasutanud või on avaldanud tahet kasutada Maakleri poolt osutatavat kindlustusmaakleri teenust ja ka muid teenuseid. Kliendina käsitletakse siinkohal ka Maakleri poolt vahendatud kindlustuslepingus kindlustatuna nimetatud isikut või kui see tuleneb kindlustuslepingu iseloomust, siis ka soodustatud isikuna nimetatud isikut.
1.6. Kolmas isik on iga isik, kes ei ole Klient.
1.7. Teenus on kindlustusmaakleri teenus, mida Maakler Kliendile osutab.
1.8. Tehingusuhe on õigussuhe, mis tekib Kliendi ja Maakleri vahel, kui Klient kasutab, on kasutanud või on avaldanud tahet kasutada mõnda Maakleri poolt osutatavat teenust.
1.9. Volitatud Töötleja on isik, kes töötleb Maakleri nimel Kliendiandmeid.

2. KLIENDIANDMETE TÖÖTLEMISE SEADUSLIKKUS
2.1. Kliendiandmete töötlemine Maakleris toimub isikuandmete kaitse seaduses, kindlustustegevuse seaduses ja muudes asjaomastes õigusaktides, järelevalveasutuste soovitustes ning Kliendiandmete Töötlemise Põhimõtetes sätestatud viisil.
2.2. Lisaks eelnimetatule võib Maakleri ja Kliendi õigusi ning kohustusi Kliendiandmete töötlemisel reguleerida Maakleri ja Kliendi vahel sõlmitud leping.


3. KLIENDIANDMETE TÖÖTLEMINE
3.1. Kui Klient astub Tehingusuhtesse Maakleriga või avaldab soovi Tehingusuhtesse astuda, siis töötleb Maakler tema Kliendiandmeid vastavalt käesolevate Kliendiandmete Töötlemise Põhimõtetele.

4. KLIENDIANDMETE TÖÖTLEMISE EESMÄRK
4.1. Maakler töötleb Kliendiandmeid selleks, et pakkuda Kliendile kindlustusmaakleri teenust, viia läbi kindlustusanalüüse ja riskihindamisi, konsulteerida Klienti kindlustusega seotud küsimustes sh kahju toimumisel, tegeleda kindlustuslepingu täitmise korraldamisega.
4.2. Maakler töötleb Kliendiandmeid selleks, et pakkuda Kliendile hoolikalt välja valitud koostööpartnerite teenuseid, paremini mõista Kliendi ootusi Maakleri teenusele ning korraldada kliendikampaaniaid.

5. KLIENDIANDMETE KOOSSEIS
5.1. Maakler töötleb kõiki andmeid, mida ta on Kliendi kohta Tehingusuhte käigus teada saanud.
5.2. Maakler töötleb ennekõike, kuid mitte ainult, alljärgnevaid Kliendiandmeid:
5.2.1. Kliendi isiklikud andmed (nt nimi, isikukood, suhtluskeel, pangakonto number ja muud seosed Kolmandate isikutega);
5.2.2. Kliendi kontaktandmed (nt aadress, telefoninumber, e-posti aadress);
5.2.3. Andmed, mis on vajalikud kindlustushuvi hindamiseks või muude kindlustuslepingu sõlmimisele ja poliisi väljastamisele eelnevate toimingute tegemiseks (nt varasemate kahjujuhtumite info).
5.3. Maakler võib Kliendi eraldi nõusolekul töödelda ka Kliendi delikaatseid isikuandmeid, kui see on vajalik kindlustusvahenduse teenuse pakkumiseks Kliendile.
5.4. Delikaatsed isikuandmed on andmed terviseseisundi ja puude või pärilikkuse informatsiooni kohta.

6. KLIENDIANDMETE AVALIKUSTAMINE JA EDASTAMINE KOLMANDATELE ISIKUTELE
6.1. Maakler avalikustab või edastab Kliendiandmeid:
6.1.1. isikutele, kes on seotud Kliendiga sõlmitud lepingu täitmisega (nt kindlustusseltsid, teised kindlustusmaaklerid, side ja trükiteenuse osutajad, IT-teenuse osutajad);
6.1.2. andmekogude pidajatele (nt Rahvastikuregistrile või äriregistri pidajale), et kontrollida Kliendiandmete vastavust andmekogus olevate andmetega, tagada Kliendiandmete õigsus või saada Kliendi kohta vajalikku lisainfot;
6.1.3. Maakleri konsultantidele, audiitoritele või muudele teenuse osutajatele, kui Kliendiandmed on neile vajalikud, et osutada Maaklerile kvaliteetset teenust ning tingimusel, et sellised isikud täidavad Maakleri poolt ettenähtud organisatsioonilisi, füüsilisi ja infotehnilisi nõudeid Kliendiandmete konfidentsiaalsena hoidmise ja kaitse kohta;
6.1.5. Volitatud Töötlejatele, kelle andmetega saab tutvuda Maakleri kodulehel www.marks.ee;
6.1.6. nõudeõiguse loovutamise korral uuele võlausaldajale.
6.2. Maakler avalikustab Kliendiandmeid Kolmandatele isikutele ainult ulatuses, mis on vajalik Kliendiandmete Töötlemise Põhimõtete punktis 5 toodud eesmärkide saavutamiseks.
6.3. Maakler võib edastada Kliendi käsundi täitmiseks Kliendiandmeid välisriiki: Euroopa Liidu, Euroopa Majanduspiirkonna Lepinguga ühinenud riiki, samuti kolmandasse riiki, mille isikuandmete kaitse taset on Euroopa Komisjon hinnanud piisavaks. Eelpool nimetamata riikidesse võib Kliendiandmeid edastada Andmekaitse Inspektsiooni loal. Välisriigis asuvad Kolmandad isikud võivad Kliendiandmeid töödelda vastavalt oma asukohariigi õigusele.

7. KLIENDIANDMETE TÖÖTLEMISE TURVALISUS
7.1. Maakler kaitseb Kliendiandmeid asjakohaste turvalisus- ja konfidentsiaalsusreeglitega ning on kasutusele võtnud vajalikud organisatsioonilised, füüsilised ja infotehnilised meetmed Kliendiandmete kaitseks.
7.2. Vastavalt kindlustustegevuse seadusele on Maakleri töötajad kohustatud hoidma Kliendi delikaatseid isikuandmeid, samuti äri- ja ametisaladusi konfidentsiaalsetena tähtajatult.
7.3. Maakler nõuab isikutelt, kellele Kliendiandmete Töötlemise Põhimõtete alusel Kliendiandmeid edastatakse, Maakleri turvalisus- ja konfidentsiaalsusnõuete täitmist.
7.4. Maakler lubab ligipääsu Kliendiandmetele ainult vastava väljaõppe saanud töötajatele. Töötajal on õigus töödelda Kliendiandmeid ainult ulatuses, mis on talle vajalik, et täita Maakleri poolt määratud tööülesandeid.

8. KLIENDIANDMETE SALVESTAMINE
8.1. Maakleril on õigus salvestada kõik sidevahendi (nt telefon, arvuti) teel antud korraldused, samuti muud toimingud, mis Klient on teinud ning vajadusel kasutada neid salvestisi Kliendi kindlustushuvi või muude toimingute tõendamiseks ja/või taasesitamiseks.

9. KLIENDIANDMETE MUUTMINE JA NENDE TÖÖTLEMISE LÕPETAMINE
9.1. Klient on kohustatud viivitamatult informeerima Maaklerit kõigist muudatustest, võrreldes lepingutes või muudes Maaklerile esitatud dokumentides fikseeritud Kliendiandmetega.
9.2. Kliendil on õigus tutvuda enda Kliendiandmetega Maakleri asukohas.
9.3. Kliendil on õigus isikuandmete kaitse seaduses või muus asjaomases õigusaktis sätestatud alustel nõuda oma Kliendiandmete töötlemise, avalikustamise ja/või nende neile juurdepääsu võimaldamise lõpetamist ja/või kogutud Kliendiandmete kustutamist. Vastav taotlus peab olema esitatud kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis. Juhul, kui klient võtab tagasi Kliendiandmete töötlemise nõusoleku või piirab seda, on Maakleril õigus Kliendiga sõlmitud maaklerileping erakorraliselt ilma ette teatamata üles öelda.
9.4. Maakler töötleb andmeid nii kaua, kui see on vajalik Kliendiandmete töötlemise eesmärkide või õigusaktist tuleneva kohustuse täitmiseks.

10. KLIENDI ÕIGUSTE KAITSE
10.1. Kui Klient leiab, et Maakler on Kliendiandmete töötlemisel rikkunud tema õigusi, on tal õigus pöörduda rikkumise lõpetamiseks nõudega Maakleri poole.
10.2. Kliendil on tema õiguste rikkumise korral igal ajal õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni või pädeva kohtu poole.
10.3. Kui tuvastatakse, et Kliendiandmete töötlemisel on rikutud Kliendi õigusi, on Kliendil õigus nõuda temale rikkumisega tekitatud kahju hüvitamist.

11. KLIENDIANDMETE TÖÖTLEMISE PÕHIMÕTETE MUUTMINE
11.1. Maakleril on õigus Kliendiandmete Töötlemise Põhimõtteid igal ajal ühepoolselt muuta, arvestades õigusaktides sätestatut.
11.2. Maakler teatab Kliendiandmete Töötlemise Põhimõtete muudatustest Kliendile Maakleri esinduses, ettevõtte interneti kodulehel või muul viisil (nt massiteabevahendite kaudu) vähemalt 1 (üks) kuu enne muudatuse jõustumist ette.